Chalupa Václavka pod Pradědem, Malá Morávka č. 216 +420 777 636 621

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky a provozní informace chaty Václavka pod Pradědem, v Malé Morávce č.p. 216 dne 10.12.2019

1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem chaty Václavky pod Pradědem a nájemcem.

2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vznikne po připsání zálohové platby v době splatnost na níže uvedený účet pronajímatele. O jejím připsání Vám bude zasláno e-mailem nebo SMS potvrzení o přijet platby. Od této doby je objednávka pro nájemce i pronajímatele závazná.

3. Při nástupu pronájmu je nájemce povinen předložit pronajímateli doklad totožnost při podpisu Smlouvy o pronájmu. Nájemce se zavazuje sdělit pronajímateli nacionále o zbývajících ubytovaných vzhledem k evidenci knihy hostů. Potřebné nacionále jsou u dospělých: Jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, trvalé bydliště (dět: jméno, příjmení, datum narození) Nájemce zodpovídá za jednání svých hostů.

4. Nedílnou součást všeobecných podmínek je Smlouva o pronájmu, kterou podepíší obě strany nejpozději při předání klíčů. Možnost pořešit emailem. Místo předání klíčů a podpisu smlouvy je dle domluvy.

5. Objednávky na pronájem chaty přijímáme emailem. Obratem sdělíme, zda je vámi požadovaný termín volný a v kladném případě vám bude tento termín předběžně rezervován po dobu 5 kalendářních dnů. Do této doby musí být uhrazena záloha 50% z celkové ceny pobytu bankovním převodem na účet č. 1886770227/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno a termín.

6.V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena a tento termín bude opět uvolněn.

7. Před nástupem, nebo v den nástupu na pobyt je zákazník ( objednatel) povinen uhradit zbylou část platby( pokud neuhradil celý pobyt předem) + vratnou kauci v hotovosti – celý pobyt se doplatí jednou částkou – vždy první přijíždějící za celou skupinu osob nebo objednatel – celou částku si potom jednotlivé rodiny rozpočítají již mezi sebou sami!! V případě, že zákazník doplatek za pobyt, služby + kauci neuhradí, nebude ubytován a pobyt se ruší bez jakékoliv náhrady!!

8. Chalupa se pronajímá jako celek. Majitel se po dobu vašeho pobytu v chalupě nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet a přesvědčit se, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu.

9. Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:

a. Dojde k porušení zákazu kouření v obytných částech a používání otevřeného ohně.

b. Na pobyt nastoupí počet osob přesahující celkovou kapacitu objektu 12 osob.

c. Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele).

d. Nájemce nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.

 

Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem.

10. Cena je k nahlédnut na webových stránkách. Cena nezahrňuje spotřebu el. energie, poplatky městu, úklidové prostředky.

11. Cena nezahrnuje poplatek 1000,- v případě, že nájemce neprovede základní úklid (viz. níže). Poplatek za úklid může být odečten z vratné kauce.

12. V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem chalupy využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

13. Před nástupem je nájemce povinen složit vratnou kauci 5000,-Kč převodem na účet spolu s doplatkem. Kauce slouží ke kryt případných škod a bude v případě bezproblémového předání do 7 dnů vrácena převodem na účet.

14. Před ukončením pronájmu je nájemce povinen vyčkat na příjezd pronajímatele, nebo pověřené osoby a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá (pokud není domluveno jinak)

15. Storno podmínky: v případě odstoupení nájemce od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky(e-mail). Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby. Storno musí nájemce provést písemně (e-mail) a pronajímatel vyrozumí nájemce o přijet storna rovněž písemně (e-mail). Rozhodné je datum dne přijet e-mailu. Storno pobytu 30 a více dnů – bez poplatku, storno pobytu 29-14 dnů – 50% z výše zálohy, storno pobytu 13-7 dní – 75% z výše zálohy, storno pobytu 6 a méně dní – 100% z výše zálohy.

V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že se nájemce a pronajímatel o pozdějším nástupu s předstihem telefonicky nebo e-mailem domluví. V případě, že nájemce ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

 

Provozní informace:

Nástupy na týdenní pobyt: je vždy v pátek po 14 hodině. Pokud nebude obsazen termín předcházející vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup.

Ukončení pobytu: nejpozději v pátek do 10 hodin. U víkendových pobytů příjezd a odjezd dle domluvy.

Nájemce obdrží 3ks klíčů (hlavní vchod, vrata a lyžárna). Na chalupě je náhradní sada. Nájemce je povinen klíč řádně opatrovat a není oprávněn pořizovat duplikáty klíče ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíče. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny vložky) ve výši 3000,- Kč.

Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj řádně uzamkněte, včetně uzavření oken a zatažení závěsů v přízemí.

Při prvním příchodu do chalupy je host povinen zkontrolovat, že je chalupa bez závad. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit pronajímateli, nebo pověřené osobě.

V chalupě se přezouvá, vhodnou domácí obuv si host přiveze sebou.

Nájemci a jejich hosté se musí chovat k prostorám celé chalupy s veškerou péčí.

Zaviněné škody musí nájemce finančně nahradit.

Nájemce není oprávněn vodit do chalupy neubytované osoby, umožnit komukoli vstup do chalupy, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat v chalupě.

V celém objektu chalupy je přísný zákaz kouření, otevřeného ohně (svíčky atd.).

Nájemce je povinen se seznámit s umístěním hasících prostředků (3x hasící přístroj) .

Pozor! Krb není určen jako primární zdroj topení. Jedná se o zálohu v případě výpadku el.energie. Netopte v něm.

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.

Nájemce je povinen při odchodu vždy zhasnout světla a zamknout chalupu i lyžárnu.

Pronajímatel neodpovídá za ztrátu věcí po dobu nájmu.

V chalupě nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Po domluvě je možný pobyt zvířat, za které si vždy zodpovídá majitel.

V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Nájemce po sobě provede základní úklid (uložení věcí na původní místa, umýt nádobí, vyklizení ledničky, úklid podlah, vysvlečení povlečení).

V případě, že nebude proveden základní úklid, bude z kauce odečten poplatek za úklid ve výši 1000,-Kč. 

Prosím o seznámení s umístěním elektroinstalace (el. Rozvaděč je v pravo za vstupními dveřmi). Hlavní uzávěr vody je ve sklepě.

Odpadní vody jsou jímány do septiku s omezenou kapacitou. Je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů.

Prosím třiďte odpad! Menší nádoby na třídění jsou umístěny v přístřešku, před lyžárnou. Organické zbytky potravin patří do kompostéru. (ne maso, olej). Ostatní odpad patří do popelnici na směsný odpad. Černé pytle se v případě potřeby nosí též do přístřešku. Na konci pobytu se vytříděný odpad odveze do kontejnerů, které jsou umístěny u parkoviště před sjezdovkou Kopřivná.

Elektrický kotel je umístěn ve sklepě za dveřmi a nevyžaduje žádnou údržbu nebo nastavování. V případě potřeby je termostat umístěn v obývacím pokoji. Nastavení provádějte pouze tlačítky +/- na požadovanou teplotu. Též je možnost regulovat každý radiátor.

Ve sklepě vedle kotle se nachází 120 l. bojler. Kapacita je omezena a může dojít k vyčerpání teplé vody.

Tyto Všeobecné podmínky a provozní informace nabývají účinnosti dne 10.12.2019. Zákazník odesláním objednávky a  podpisem těchto  podmínek stvrdil, že s podmínkami souhlasí a zavazuje se je plně respektovat.

Přejeme Vám příjemný pobyt na chalupě  Václavka pod Pradědem

Vypracoval:  Václav Tvrdý

V Malé Morávce dne 10.12.2019

Rychlý kontakt


Václav Tvrdý
tel. +420 777 636 621

Lucia Tvrdá
tel. +420 774 636 701

Email

vaclavkapodpradedem@seznam.cz